ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จับรางวัล วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

รายชื่อผู้โชคดีตัวจริง

รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า NETA รุ่น V มูลค่ารางวัลละ 549,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 1. Amonrat Ookkitcha***

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 บาท/แท่ง มูลค่ารางวัลละ 64,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

 1. ฆนากร พึ่***
 2. สายไหม ชร***
 3. พรประภา สุวรรณไช***

รางวัลที่ 3 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย แบบด้าม Dyson Digital Slim SV18 (สีม่วง/ไอรอน) มูลค่ารางวัลละ 21,900 บาท จำนวน 4 รางวัล

 1. สุดาทิพย์ อรุ***
 2. นันทนิตย์ เวีย***
 3. สำราญ หงษ์บุญเร***
 4. สุพรรษา แดงส***

รางวัลที่ 4 เตารีดแรงดันไอน้ำ PHILIPS PSG6064/80 1.8 ลิตร มูลค่ารางวัลละ 15,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. วันเพ็ญ ทอง***
 2. ยุวดี พฤทชิสาร***
 3. Boontuan Inta***
 4. สุรารัตน์ รอด***
 5. ศิรินทิพย์ เส***

รางวัลที่ 5 เตาอบไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ Electrolux Ultamate Taste 700 รุ่น EOT4022XFG ความจุ 40 ลิตร มูลค่ารางวัลละ 4,590 บาท จำนวน 7 รางวัล

 1. พีระพงษ์ ใจ***
 2. รสริน เจริญ***
 3. วราพร บุญณ***
 4. ศศิภรณ์ ผ่อง***
 5. นงค์นาฏ เพ็ง***
 6. กนกวรรณ ศรีบุ***
 7. ธิติ วิรุฬห์พอ***

รางวัลที่ 6 (รางวัลปลอบใจ) บัตรกำนัล MR. D.I.Y. มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

 1. ทองคำ ทองก***
 2. สุดใจ หนู***
 3. ชลธิชา อยู่อำ***
 4. จารุวรรณ แสว***
 5. สาคร อินทร์น***
 6. ศรัญญู วงษ์เมื***
 7. เมตตา อินท***
 8. มณฑารันตน์ มณฑารัน***
 9. ชนัญชิดา แสงไพบูลย์ธ***
 10. ภัคภร ทอเสว***
 11. กัญนิฐา เสม***
 12. ณัฐกฤตา ศรีจันทร์โ***
 13. มะละ เมือง***
 14. ประสิทธิ์ สมพรสันติ***
 15. พรรณนิภา แก้ว***
 16. กรกานต์ ขอเจ***
 17. พิศมัย โพธิ์***
 18. ทิยะวรรณ ห***
 19. ชาลี สินสันเที***
 20. สุกัญญา ฟองเ***
 21. ศลิษา โต๊ะ***
 22. พรศักดิ์ กุศลกรร***
 23. อนุกูล ภูกองสั***
 24. สุพรรณ แสง***
 25. ธนชัย ห***
 26. รัตช์พล ซ่อง***
 27. เลนเล ชโนทัยวั***
 28. จิรัชญาภรณ์ สุวรรณพ***
 29. จักรภพ ชัยสุ***
 30. เจวรี วัง***
 31. สุกาณดา สล***
 32. บัวผัน อิ่ทจัน***
 33. กัมพล ภา***
 34. นวรัตน์ สี***
 35. ธนกร อุ***
 1. กิตตินันท์ รอดประเส***
 2. Krittaprong Sangsu***
 3. ประเทือง รุ่งร***
 4. เพ็ญประภา หลวงวิ***
 5. สุวนิตย์ สร้างศรีว***
 6. สุรินทร์ มิน***
 7. สุรพล แสงสว่***
 8. สนทยา มานะ***
 9. ธมลวรรณ นว***
 10. จรัส อุทว***
 11. ชื่นกมล พันธ์สวั***
 12. ปิยะมาส สาย***
 13. พุฒิเมธ ทองสิ***
 14. อภิรักษ์ เอี่***
 15. พงศธร พงช์พั***
 16. วิเชียร น้อยเนี***
 17. สุวีรา ศิวะปร***
 18. ภานุพงศ์ เพิ่ม***
 19. นิสา ปัทมะโ***
 20. กุลวรางค์ อินทรพา***
 21. ไพลิน ยิ***
 22. ชาครัต วงศ์ปร***
 23. กนกวรรณ วาดวิ***
 24. อาทิตศักดิ์ เครือเ***
 25. ราตรี อุทว***
 26. พิทยารัตน์ ใจ***
 27. เด่นชัย ทอ***
 28. กรม วงส***
 29. ธนกร ดอน***
 30. รวิวัลย์ วิท***
 31. ธนวัฒน์ ศรีวรร***
 32. ชญาน์นันท์ วิเศษสุว***
 33. เกรียงศักดิ์ มหาว***
 34. เกศราภรณ์ สิทธิเ***
 35. สิรินภา อำ***
 1. ระวี ไชยศรี***
 2. กนกวรรณ ทองป้***
 3. จิรทีปต์ โชติจิรัฐิติ***
 4. พรสิรินทร์ เคน***
 5. ณิชากร ศิริจ***
 6. พรเพ็ญ ร่มโ***
 7. นุจนารถ พักศ***
 8. สุภาพร พรมมิ***
 9. มารุต บุญรั***
 10. วันเพ็ญ จูฑะสุวร***
 11. รุจน์ธเนศ ผัน***
 12. ส่ง อ่วมประ***
 13. ประสิทธิ์ สมพรสันติ***
 14. วารุณี ซา***
 15. Narana Meeriyak***
 16. อภิชาติ โพธิ์***
 17. มะลิวัลย์ สวัสดิพ***
 18. วิมลวรรณ สังข์สุ***
 19. สุนทร คำว***
 20. ศิริจรรยา นันถ***
 21. อรพรรณ สามพั***
 22. ฟ้าใส อร***
 23. วรวุธ สุดส***
 24. เรณู ถึงเสียบ***
 25. สุธาสินี เวช***
 26. ผกามาศ พร***
 27. วรรณกานต์ พิมพว***
 28. สุจิตตรา ประสงค์รั***
 29. พีระพงษ์ ประกอบ***
 30. สิริกรานต์ อินห***

รายชื่อผู้โชคดีสำรอง

รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า NETA รุ่น V มูลค่ารางวัลละ 549,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จำนวน 3 ลำดับ

 1. รัตนา ควรพั***
 2. โสรญา อำไพ***
 3. อดิศร บวชกระ***

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 บาท/แท่ง มูลค่ารางวัลละ 64,500 บาท จำนวน 9 ลำดับ

 1. ศิริพร กิจสาริ***
 2. เชิดพงษ์ เสื***
 3. ปริณฉัฏฐ์ โตพิทั***
 1. สลิลทิพย์ ยะคุ้มพั***
 2. สุรีย์พร ดาราน***
 3. เพลินพิศ ภิระน***
 1. นางสาวจารุวรรณ พิบูลย์แ***
 2. จุฑาทิพย์ แซ่***
 3. ยุพา ส***

รางวัลที่ 3 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย แบบด้าม Dyson Digital Slim SV18 (สีม่วง/ไอรอน) มูลค่ารางวัลละ 21,900 บาท จำนวน 12 ลำดับ

 1. นางสาวพเยาว์ ใจ***
 2. วัชรี เมือง***
 3. ณรากรณ์ เสวกวิห***
 4. อนุพงษ์ ราย***
 1. อุษา จอมพ***
 2. รุางนภา ขุนด***
 3. ศิริวรรณ ภ***
 4. ศลิษา ดาแ***
 1. ชนิชา ธนาศุภธั***
 2. มานี จี***
 3. ทิพวดี กสิกรรุ่งโร***
 4. จักรี กนิษฐสวั***

รางวัลที่ 4 เตารีดแรงดันไอน้ำ PHILIPS PSG6064/80 1.8 ลิตร มูลค่ารางวัลละ 15,990 บาท จำนวน 15 ลำดับ

 1. มลนภา คง***
 2. สุพิชชา ทอง***
 3. จิราพร กลีบม***
 4. ธีมาภรณ์ เจนประเส***
 5. พรเพ็ญ พรเ***
 1. สมควร ลักษณะสี***
 2. มนตรี อุทัยวั***
 3. กิตติมา จันทรวรรณ***
 4. กานดา ชม***
 5. พัฒนพงศ์ มัลลิก***
 1. นฤมล อ่อนศรีพั***
 2. ประภัสสร ราชสุ***
 3. วนิดา ผล***
 4. ปภณัต จันแ***
 5. สืบพงษ์ จูสิ***

รางวัลที่ 5 เตาอบไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ Electrolux Ultamate Taste 700 รุ่น EOT4022XFG ความจุ 40 ลิตร มูลค่ารางวัลละ 4,590 บาท จำนวน 21 ลำดับ

 1. ลำภู ประสิทธิ์แพ***
 2. สัมฤทธิ์ สองจั***
 3. ศุภลักษณ์ ชุลเม***
 4. จิรนันท์ สุตะ***
 5. วนิดา โมกไธส***
 6. กรรณิกา ชีวจตุรภั***
 7. สุริยาวุธ เมฆล***
 1. ณภัทร อินทร์***
 2. Nopphadon Damrongt***
 3. พอง รักไ***
 4. นงเยาว์ ปิ่นทอง***
 5. วัชรพงษ์ วงไ***
 6. ติณห์ชลักษณ์ เดชสินมหัตว***
 7. ยศรพี ทอง***
 1. นิลเนตร จันท***
 2. ฝนทิพย์ น่วม***
 3. พงษ์พัฒน์ ศรีทอง***
 4. สุกฤตา ใจตรงก***
 5. อรรถพล ขา***
 6. ศรีวรรณ สิงห์ถิ***
 7. อำนาจ วงศ์อ***