ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กิจกรรม MR.D.I.Y Season of Giving 2022 มอบความสุข
ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี

จับรางวัล วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

รายชื่อผู้โชคดีตัวจริง

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 152,500 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 152,500 บาท

 1. ภูดิท จิตรนา***

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Scoopy I 125 มูลค่ารางวัลละ 58,500 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 117,000 บาท

 1. วินัย ตันวงศ์***
 2. วิไลลักษณ์ ครุชผา***

รางวัลที่ 3 ทีวี Haier ขนาด TV 55” รุ่น H55K66UG มูลค่ารางวัลละ 9,600 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,800 บาท

 1. ชุตินันท์ บำรุงเอ***
 2. วราพร สุขวั***
 3. กัญจน์ชญาน์ มณีรั***

รางวัลที่ 4 ชุดหม้อ OTTO Suki & BBQ Pot (1,900W) รุ่น GR-175A มูลค่ารางวัลละ 1,200 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 24,000 บาท

 1. Suwanya Harinniti***
 2. อรอนงค์ สังข์***
 3. ราตรี อุทวง***
 4. พันทิวา สารรั***
 5. นายต้นตระการณ์ สมคะเ***
 6. ชาติสยาม ช้างเจ***
 7. สิริมา ซุ่นห***
 8. กฤษณา อัครธีรพั***
 9. ประมวล เฟื่องเพ***
 10. เพ็ญศรี วงษ์แ***
 1. สุรเสน เกษแก***
 2. ชลธิชา ทองเช***
 3. ธัญญามาศ ภัทร์รวีเจริญ***
 4. จิราวรรณ คงทองอ***
 5. วัชรพล ตันศิริรุ่งเร***
 6. สุวิท กาวิ***
 7. วิโรจน์ จิระพัฒน์ส***
 8. สถิต อิสุว***
 9. ชลิดา จินดา***
 10. วิไลวรรณ แซ่เล***

รางวัลที่ 5 บัตรของขวัญจาก MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท

 1. ปราณี เดชเก***
 2. อุทิศ แหยมเช***
 3. ดนุพล ไปป***
 4. วนิดา ชาญลุ***
 5. อัจจิตา หิรัญรั***
 6. เบญจมาภรณ์ ปิยรัตนสุว***
 7. สุภาสินี สะเมนรั***
 8. สุทธิคุณ กุชโ***
 9. ยุพา เตชม***
 10. ยุทธภูมิ ชามาต***
 11. ภัชชกร แสนด***
 12. ทรงธรรม บูรณ***
 13. แพท ชาณิกา***
 14. ชนม์ณกานต์ แก้วสุริยาภ***
 15. กัณตนา จงพาณิชย์เจ***
 16. เอกรัตน์ ฟักแก***
 17. ยุพา เตชม***
 18. ณัฐชยา แจ้งอ***
 19. กฤตยา สุเมธานุ***
 20. ระพีพรรณ พรายแพ***
 1. กรองกาญจน์ อินทพ***
 2. ศิริธร พราทอ***
 3. ชุติมา โรจน์ส***
 4. ชิษณุพงศ์ ตุละพิ***
 5. กรรณิการ์ ชูทอ***
 6. พัดชา จันทิ***
 7. วัชรวิช รัดุ***
 8. วราวุธ อุรัต***
 9. พาขวัญ ผ่องญ***
 10. Sirirat Inthawi***
 11. สายรุ้ง โตศร***
 12. คนึงนิจ เดชสิ***
 13. สำเริง รักซ้***
 14. สุนิตา สายสม***
 15. นิภากรณ์ จันทร์เถื***
 16. สุนิสา ท่วมทับ***
 17. สมพิศ สัทธาประสิท***
 18. โชติรส เชียงอิน***
 19. Lalita Taneiss***
 20. มธุรส อัศวเ***
 1. ปวีนา พลยาง***
 2. สุกัญญา หยดรุ่งทิว***
 3. สุวรรณษา เปรมจ***
 4. สุทธิกานต์ ธูปจิเช***
 5. ยอดขวัญ คำพรา***
 6. ลิขิต สุขภิ***
 7. ดวงใจ มิกระ***
 8. ภูษิณศา ปิยรั***
 9. ปาราเมศ เต็มฟ***
 10. เกียรติศักดิ์ เป๊ะช***

รายชื่อผู้โชคดีสำรอง

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 152,500 บาท จำนวน 3 ลำดับ

 1. มัลลิกา พลายง***
 2. วัชย์ ชัช***
 3. ภัทราภรณ์ เรืองฤท***

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Scoopy I 125 มูลค่ารางวัลละ 58,500 บาท จำนวน 6 ลำดับ

 1. วรากร นันโ***
 2. ทิพวรรณ เทพทั***
 3. ใบทอง แตงวิเช***
 4. สาครบ บุญขั***
 5. ชนิกานต์ จ้ันเ***
 6. อนุวัฒน์ สายถิ***

รางวัลที่ 3 ทีวี Haier ขนาด TV 55” รุ่น H55K66UG มูลค่ารางวัลละ 9,600 บาท จำนวน 9 ลำดับ

 1. อรสา ชูศร***
 2. ปรียานุช สุขอิน***
 3. คัมภีร์ เพาะไ***
 4. รัชภูมิ ราศร***
 5. ณภัคอร งามสอ***
 6. ปรธร พันธ์สายเช***
 7. อัฉรา เอี่ยมส***
 8. วรรณดี เสริมพอ***
 9. จารุวรรณ ณ พัท***

รางวัลที่ 4 ชุดหม้อ OTTO Suki & BBQ Pot (1,900W) รุ่น GR-175A มูลค่ารางวัลละ 1,200 บาท จำนวน 40 ลำดับ

 1. เสาวณีย์ ศุภรัตน์โส***
 2. อรุณี ใกล้ช***
 3. กีรเดช โรจน์กิจอนั***
 4. สนธยา เพชรรั***
 5. วิไลวรรณ หนูช่***
 6. สุดาดา ไออิษ***
 7. ภาวิดา สาระพ***
 8. ศิวกร มงคลไ***
 9. พัชรินทร์ จันทะ***
 10. พิชชาภา กาญจนภัก***
 11. ดลฤดี วัฒนศัก***
 12. พิมพ์วรา งามลัก***
 13. มนัสวี แสนภั***
 14. พิมพลอย บุรีพั***
 15. น้ำผึ้ง กิกลิ***
 1. พงศธร ข้องเกี่ยวพัน***
 2. ประดิษฐพร วิชัยด***
 3. นันทรัตน์ จบสัญ***
 4. สุยารัตน์ จันทร์สว***
 5. ณัฐณพัชร แดงศิ***
 6. ปวีณรัตน์ สุบิ***
 7. นางสาวนภาภรณ์ ภู่ระ***
 8. พรรณกร แสนจ้า***
 9. มารีญา บุญเส***
 10. นวพร จิตต์เก***
 11. รัชดา บริรั***
 12. ชิตาพร ปั้นทองพัน***
 13. ธนะพัฒน์ ถึงสุ***
 14. สินีนาถ สุขใ***
 15. สุดา สะต***
 1. เพ็ญสิริ _***
 2. สุพัตรา ช่างค***
 3. สุดา มั่นใ***
 4. นางเอมอร ทองอิน***
 5. ปฎิณญา เมืองโ***
 6. รัชชา กนกนิธิบู***
 7. เมธินี บุตดีว***
 8. พูนเพิ่ม สิทเขตต์***
 9. อังคณา ศุภานั***
 10. กฤษลดา อินสำอา***

รางวัลที่ 5 บัตรของขวัญจาก MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 50 ลำดับ

 1. นภัทสกร จันนุ***
 2. สุธารี ทองแกมแ***
 3. มานพ เชื่อม***
 4. ชมภูนุช บุญศิ***
 5. Chaowat Ngang***
 6. นายภควัต หนูนา***
 7. รพินธุอร ริมประ***
 8. นรมน ประวะ***
 9. อัปสร ลิ้มเกษตรส***
 10. วราพร ช่วยร***
 11. พิกุล แย้มง***
 12. ภัทรศยา ปราบโ***
 13. จิติญา กาญจนไพรั***
 14. เจนจิรา ทัศนสุว***
 15. หญิง อิ่มอรุณ​รั***
 16. ลัดดา เมนเ***
 17. เฉลย จุมพ***
 18. Amnuay Atsawaprasit***
 19. อิสรียา จันทร์อ***
 20. เนรัญชลา ภาโนม***
 1. วลัยพร เทียนทอ***
 2. สุคนธ์ นาเชียง***
 3. ลุลา เลิศมีทรั***
 4. พิไลวรรณ ธนธนาน***
 5. ณัฐกานต์ รองทอ***
 6. ยอดชาย คงด***
 7. ศราลักษณ์ แซ่ลี***
 8. พีรพร รุ่งเพียรทรั***
 9. ชิศรี เบญจว***
 10. สาลิณี ไขเส***
 11. สุริวงศ์ เสพธร***
 12. ธีรภัทร วรวิสุทธิ์สา***
 13. จิรัฐิติกาล ศิลป์ประ***
 14. อภัมจิตรา พงษ์ล***
 15. จัตตารัย์ ชูสงค***
 16. วรุนสิริ โพธิเ***
 17. ปริญญา พืชสิ***
 18. ดวงกมล งามสง***
 19. โชติกา รุ่งร***
 20. เครดิต รื่นร***
 1. ยมมะณา จันทร์***
 2. สรรสราวุฒิ ทองค***
 3. ดวงฤดี คำพว***
 4. พรสวรรค์ ภาษ***
 5. ธิติมา โพธิ์สุพ***
 6. อัฐภิญญา สนินั***
 7. ศิริพร เขียว***
 8. วัลลภ คงขวั***
 9. ชาญชัย พรประเสริฐ***
 10. ณัฐฏิมา ศรีแก***