ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายการ MR. D.I.Y. Super Sale 2023 ลดแหลก ลุ้นรับโชค

จับรางวัล วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด สาขาศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 2

รายชื่อผู้โชคดีตัวจริง

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda New PCX160 รุ่น Standard มูลค่ารางวัลละ 87,400 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 87,400 บาท

 1. กุลจิรา จันทส***

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 32,750 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 65,500 บาท

 1. สิริรัฐ สิงบุต***
 2. บุบผา ประชา***

รางวัลที่ 3 เครื่องซักผ้า Haier รุ่น HWD100-BP14959S8 10/6 kg มูลค่ารางวัลละ 23,990 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 71,970 บาท

 1. คัทลียา จันทร์สว***
 2. ณัฏฐา เงี้ยวสูงเ***
 3. สุบิน โพธิส***

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ vivo Y76 5G (8GB+128GB) มูลค่ารางวัลละ 9,999 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 49,995 บาท

 1. วันดี สุวรร***
 2. สมศักดิ์ พัดทอ***
 3. ศิรวัตน์ สุวรรณนิ***
 4. นฤมล เดชปราร***
 5. อรวรรณ อาศัย***

รางวัลที่ 5 หม้อทอดไร้น้ำมัน PHILIPS รุ่น HD9200/91 0.8kg มูลค่ารางวัลละ 4,290 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 42,900 บาท

 1. ก้องเกียรติ ฉิมไพบู***
 2. เจนจิรา นิจกร***
 3. เดือนเพ็ญ สุขบ***
 4. เอมมิกา จรเสถ***
 5. กัญญารัตน์ ควรค***
 6. ลัดดา ไวยวร***
 7. วิลัยลักษณ์ โค้ววิลัย***
 8. ญาณิศา เขื่อนปั***
 9. กชกร โพธิ์***
 10. ยุภา บุญศร***

รางวัลที่ 6 บัตรของขวัญ MR. D.I.Y.มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมจำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท

 1. สุภาพรรณ สุโพธ***
 2. นนทยา นาคะสิ***
 3. ไปรยา เต็มร***
 4. สุรีพร สุบินทร***
 5. ดาวเรือง พ้นภั***
 6. ระพีพรรณ หมื่นพรม***
 7. ศรัณย์ภัทร ดำรงวั***
 8. อดิศร พรมโ***
 9. จินตนา มุกนน***
 10. ยุพา แย้มไ***
 1. วรรณภา เทียน***
 2. อุทุมพร สุริยะว***
 3. ภูษิต จันทราศรศ***
 4. ศิรประภา เอมรอ***
 5. นริศษา หาพิก***
 6. พิราวรรณ์ หาสุ***
 7. รุ่งฤดี ศรีพัง***
 8. นฤมล วะเกิดเ***
 9. พิพัฒน์ เจือแ***
 10. สุวัฒน์ ศรีประว***
 1. พิมพ์ลภัส พิมพ์***
 2. ฉัตรชัย สรณเจริญพ***
 3. ธิดาวรรณ ทีสุก***
 4. อัจฉริยะ ลิ้มดำรง***
 5. ณัฐมน สืบเม***
 6. สมคิด คำเอ***
 7. โชคทวีชัย สวัสดิ์พา***
 8. รมณ ศักขิน***
 9. สมคิด ศรีเข***
 10. พิชัยยุทธ เเสงจิ***

รายชื่อผู้โชคดีสำรอง

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda New PCX160 รุ่น Standard มูลค่ารางวัลละ 87,400 บาท จำนวน 3 ลำดับ

 1. ณัฏฐภัทร์ ปราณีพลเจ***
 2. รมณี ชูชั***
 3. บาราวิชณ์ ทวีชั***

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 32,750 บาท จำนวน 6 ลำดับ

 1. พรดี จันหม***
 2. กรรณิกา สุขกา***
 3. ชุติพล สมรือ***
 4. ปรียานุช บุญตร***
 5. พัชรพร แซ่โล***
 6. ทองเลื่อน เกิดแ***

รางวัลที่ 3 เครื่องซักผ้า Haier รุ่น HWD100-BP14959S8 10/6 kg มูลค่ารางวัลละ 23,990 บาท จำนวน 9 ลำดับ

 1. ตะวัน สนธ***
 2. พลอยไพลิน กุลจั***
 3. อติชาต จิรขจร***
 4. สุดใจ บุตรศรีภ***
 5. นฤมล ชาติมน***
 6. ภิญญาพัชญ์ แก่นจัน***
 7. ช่อชมนันท์ ม่วงเ***
 8. ชไมพร สีสวา***
 9. นิวัฒน์ ศรีรั***

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ vivo Y76 5G (8GB+128GB) มูลค่ารางวัลละ 9,999 บาท จำนวน 15 ลำดับ

 1. มาลี อาน***
 2. ประภาพร จันทร์บำ***
 3. กรรณิกา จงเจร***
 4. Saw Chit ***
 5. นิรภัฎ ธีราก***
 1. จุมพิต เฟื่อ***
 2. ศุภนัตต์ คงด***
 3. สุภัสสรา นุชเน***
 4. สุนิศา สายช่***
 5. โชติพงศ์ พันธ์อ***
 1. ภัทราพร สทรภู***
 2. พรทิพย์ โคกสว***
 3. กมลวรรณ มณีวง***
 4. ภานุมาส นาคเท***
 5. วิภารัตน์ กิตติธิราง***

รางวัลที่ 5 หม้อทอดไร้น้ำมัน PHILIPS รุ่น HD9200/91 0.8 kg มูลค่ารางวัลละ 4,290 บาท จำนวน 29 ลำดับ

 1. Anan janla***
 2. สุติมา ดำเพช***
 3. วาสนา พลเยี***
 4. ศรีสุรางค์ คุ้มฉ***
 5. วิมลรัตน์ รงค์เ***
 6. ศุภกานต์ นาคฤท***
 7. แก้วใจ จันทอุปถั***
 8. สังอร โศเล็***
 9. ดวงมณี ศรีแก***
 10. วิรุช ทิงา***
 1. นุจรียา สวัสดิ์พ***
 2. ชนกนุช เฉลิมวั***
 3. พิเชษฐ์ ทรายเผื***
 4. นฤวรรณ บัวแก***
 5. นงลักษณ์ สำนึก***
 6. นิติพล หยาหล***
 7. ขวัญฤทัย เรือศรีจัน***
 8. หญิง ใจด***
 9. นรงค์ เสาธ***
 10. ปัทมาภรณ์ กลิ่นแ***
 1. ดอกไม้ แสงนั***
 2. สินทรา รสหอ***
 3. ชัชชญา ฤทัยวั***
 4. นริศรา ไข่ม่***
 5. ธนกฤต อินหั***
 6. นาซีร มะโนรั***
 7. วรวรรณ ม่วงส***
 8. กัญญาร นุ้ยเ***
 9. จักร์นรินทร์ เชื่องช***

รางวัลที่ 6 บัตรของขวัญ MR. D.I.Y.มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 25 ลำดับ

 1. มลิษา วงค์ค***
 2. อิทธิมัณน์ สาธุกุลศเ***
 3. เมธิณี หาญจตุร***
 4. ศันสนีย์ โพธิ์***
 5. ศิริวรรณ พลดิ***
 6. สนอง สงล่***
 7. อุเทน เอียมส***
 8. ธนัญชัย ยิ้มแ***
 9. ปิยวรรณ กรงกร***
 10. พิมพ์ณดา พรสุวรรณกิต***
 1. ธรรมวัฒน์ แสงชา***
 2. ฉวี วรรณด***
 3. อานิดา อัลดุ***
 4. สังวาลย์ สาระขั***
 5. จุฑามาศ ส่งแก***
 6. อำนวย สีท***
 7. กัญญาภัค สาหร่ายสุวร***
 8. ชนาธิป อ่างแ***
 9. อุไรพร เรือง***
 10. ปฏิพัฒน์ คำทอ***
 1. ไปรยา นาคข***
 2. ภูริตา จันทน์ส่อง***
 3. กาญจนา เพ็ชฤ***
 4. ปณยา ถมมาล***
 5. วิทยาพร ศิริชัยวัจนเ***